Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een persoonlijk, per e-mail of telefonisch gemaakte afspraak met Vingerverf gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vingerverf en de cliënt waarop Vingerverf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Vingerverf zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Vingerverf zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Vingerverf melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vingerverf 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Vingerverf de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Vingerverf moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kosten en betaling

Vingerverf vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. Alle prijzen zijn inclusief btw. Vingerverf vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Vingerverf vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Vingerverf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Vingerverf noteert deze gegevens op een klantenkaart. De Nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Geheimhouding

Vingerverf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vingerverf verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Vingerverf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vingerverf is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Vingerverf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie

Vingerverf geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. De garantie vervalt indien:

Indien cliënt een allergische reactie ervaart zullen de (kunst)nagels of wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie. Tevens vervalt de garantie bij zwangerschap, medicijngebruik of ziekte. Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

Beschadiging en diefstal

Vingerverf heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Vingerverf meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of product dan moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, gemeld worden aan Vingerverf. Vingerverf moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Vingerverf de behandeling opnieuw verrichten zoals overeenkomen. Indien Vingerverf en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Nail art en copywright

Indien Vingerverf een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij Vingerverf. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Vingerverf. Vingerverf mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen en sociaal aanvaarbare omgangsnormen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Vingerverf het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Vingerverf en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.